Witamy na stronie
Łaskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 

archiwum wiadomości >>>

 

Nowy Portal Obsługi Lokatora

17 Październik, 2019 13:16

Łaska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż został uruchomiony nowy Portal Obsługi Lokatora https://euslugi.softhard.com.pl/sm_lask. Od dnia 21 października br. można będzie uzyskać hasło dostępu do portalu w biurze Zarządu Łaskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pokój nr 6 i 7.

 


 

Uwaga!!!

31 Lipiec, 2019 12:11

Zagrożenie zwiększenia stawki za nieprawidłowości w segregacji odpadów komunalnych w wysokości od 68 zł/osobę miesięcznie.

Łaska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż otrzymała z Urzędu Miejskiego korespondencję o stwierdzonych nieprawidłowościach przy segregacji odpadów polegające miedzy innymi na:

  • w pojemnikach na papier występują opakowania plastikowe i wielomateriałowe, folie, tworzywa sztuczne
  • w pojemnikach na bioodpady odnotowano opakowania foliowane i zmieszane odpady komunalne

 

Zapowiedziano dalsze kontrole, które w przypadku braku poprawy grożą wydaniem decyzji o wprowadzeniu opłaty podwyższonej od 68 do 136 zł miesięcznie na mieszkańca nieruchomości.

Prosimy wszystkich mieszkańców o prawidłową realizację obowiązku segregacji zgodnie z obowiązującymi zasadami na terenie gminy. Prosimy ponadto o zamykanie pergoli i podejmowanie interwencji w przypadku podrzucania odpadów z zewnątrz jak i nieodpowiedniego zachowania się innych użytkowników lokali. Przypominamy także o zakazie wystawiania odpadów wielkogabarytowych przy pergolach - powyższe jest dozwolone tylko w terminie ogłoszenia ich zbiórki.

 


 

Komunikat

26 Lipiec, 2019 13:15

Łaska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż jest aktualnie w trakcie zmiany programu informatycznego. Powyższe powoduje na dzień dzisiejszy utrudnienia w dostępie do aktualnych danych w portalu obsługi lokatora. Informacje zawarte w dotychczasowym systemie odpowiadają stanowi na dzień 30 czerwca br. Uzyskanie dostępu do informacji w nowym systemie możliwe będzie po 15 października br. Warunkiem jego uzyskania będzie pobranie nowego hasła dostępu.
Za wszystkie utrudnienia związane z realizacją niezbędnych czynności z tym związanych z góry przepraszamy.

 


 

Statut Spółdzielni w nowym brzmieniu

23 Styczeń, 2019 08:07

Uprzejmie informujemy, iż w zakładce Statut ŁSM jest dostępny tekst jednolity Statutu Łaskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w nowym brzmieniu, który został uchwalony w dniu 20 czerwca 2018 r. przez Zarząd Spółdzielni.

 


 

Projekt Kodeksu dobrych praktyk w zakresie RODO dla spółdzielni mieszkaniowych

30 Październik, 2018 11:18

W związku z prowadzonymi przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP pracami nad wdrożeniem opracowanych zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Łaska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łasku zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach mających na celu zgłaszanie uwag do projektu pn. „Kodeks dobrych praktyk w zakresie przetwarzania danych osobowych przez spółdzielnie mieszkaniowe zrzeszone w Związku Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych RP ”.

Kodeks dobrych praktyk w zakresie przetwarzania danych osobowych ma na celu:

  1. wsparcie spółdzielni mieszkaniowych we właściwym stosowaniu Rozporządzenia RODO z uwzględnieniem cech przetwarzania danych osobowych w sektorze spółdzielni mieszkaniowych,
  2. ograniczenie ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych, jakie może nieść przetwarzanie danych osobowych, poprzez wskazanie obowiązków dla spółdzielni mieszkaniowych oraz podmiotów przetwarzających dane osobowe w tym zakresie,
  3. łatwienie osobom fizycznym dokonania oceny, czy spółdzielnia mieszkaniowa stosuje odpowiednie zasady ochrony przetwarzanych danych osobowych,
  4. zwiększenie zaufania osób fizycznych do spółdzielni mieszkaniowych, że ich dane osobowe są chronione na odpowiednim poziomie.

Uwagi w formie pisemnej prosimy składać w sekretariacje biura Zarządu Łaskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. 9 Maja 6 do dnia 31 grudnia 2018 r.

Projekt - Kodeks dobrych praktykw zakresie RODO >>>

 


 

Komunikat

30 Lipiec, 2018 08:47

Łaska Spółdzielnia Mieszkaniowa przyjmuje zgłoszenia do ewidencji osób zainteresowanych najmem lokali mieszkalnych. Wpis do ewidencji upoważnia do otrzymywania ofert na zawarcie umowy w przypadku wolnych lokali będących w dyspozycji Spółdzielni.

Jednocześnie wpis do ewidencji będzie stanowił podstawę preferencji w przypadku budowy przez Spółdzielnię lokali na wynajem.

Wzór zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej Spółdzielni www.lsmlask.pl, biurze Zarządu przy ul. 9 Maja 6 lub administracjach osiedla: ul. Batorego 42 lub Jana Pawła II  6a.

wzór zgłoszenia >>>

 


 

Lokal użytkowy do wynajęcia

3 Lipiec, 2017 14:01

Łaska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łasku informuje, iż posiada do wynajęcia lokal użytkowy o pow. 19,92 m2 w pawilonie handlowyum przy ul. 1 Maja 4.

Więcej informacji pod nr tel. (43) 675-21-36.

 


 

Komunikat w sprawie zasad realizacji i zagospodarowania miejsc parkingowych i garaży

19 Kwiecień, 2017 13:55

Łaska Spółdzielnia Mieszkaniowa zawiadamia, iż w Regulaminie zasad realizacji i zagospodarowania miejsc parkingowych i garaży wprowadzone zostały istotne zmiany dot. wszystkich użytkowników pojazdów:

  • na terenach nieruchomości Spółdzielni mogą być parkowane wyłącznie samochody osobowe do 3,5 T które zostały dopuszczone do ruchu drogowego, posiadające aktualne badania techniczne, oraz objęte obowiązkowym ubezpieczeniem OC,
  • na terenie nieruchomości mogą być parkowane wyłącznie pojazdy zarejestrowane na osoby zamieszkujące daną nieruchomość jeżeli czas postoju trwa dłużej niż 48 godzin,
  • dla właścicieli pojazdów nie spełniających powyższych wymagań wprowadzono możliwość zastosowania opłat porządkowych.

 

Pełna treść Regulaminu dostępna jest w zakładce regulaminy lub w poniższym odnośniku.

zasady realizacji i zagospodarowania miejsc parkingowych i garaży (.pdf) >>>

 


 

 

Oddanie do użytku siłowni "pod chmurką"

9 Wrzesień, 2016 12:45

W lipcu br. Łaska Spółdzielnia Mieszkaniowa oddała do użytku siłownię zewnętrzną, zrealizowaną z pożytków z mienia Spółdzielni zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia jako formę uczczenia jubileuszu 50-lecia. Jest ona usytułowana przy ul. 9 Maja 69. Siłownia jest bezpłatna i cieszy się dużym zainteresowaniem.

Zapraszamy chętnych mieszkańców Spółdzielni do skorzystania z tej formy rekreacji.

galeria zdjęć >>>

 


 

Jubileusz 50-lecia Łaskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

23 Listopad, 2015 10:12

Łaska Spółdzielnia Mieszkaniowa ma już 50 lat! 19 listopada 1965 roku Sąd Powiatowy dla Miasta Łodzi wydał postanowienie o wpisaniu łaskiej Spółdzielni Mieszkaniowej do rejestru spółdzielni. Ta decyzja umożliwiła już w 1966 rozpoczęcie budowy pierwszego budynku, do którego klucze do mieszkań przekazano pierwszym mieszkańcom w roku 1967. Od tego czasu następuje systematyczny przyrost substancji mieszkaniowej, który trwa do dnia dzisiejszego. Wraz z rozwojem Spółdzielni zmienia się niewątpliwie i wygląd całego miasta. Z okazji jubileuszu wszystkim mieszkańcom dostarczono wydanie okazjonalnej gazety z informacjami historycznymi i analizami najważniejszych zagadnień eksploatacyjnych. W dniu 18 listopada w Miejskim Domu Kultury odbyła się uroczystość, na którą zaproszono członków założycieli, wszystkich członków Rad Nadzorczych od chwili powstania, emerytowanych i zasłużonych pracowników oraz wielu oficjalnych gości. W uroczystości uczestniczył Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej, Prezes Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych Rzeczypospolitej Polskiej dr Jerzy Jankowski oraz członek Zarządu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP Eugeniusz Zieliński. Otwierając uroczystość prezes Spółdzielni Mieszkaniowej podkreślił, iż obecny wizerunek Spółdzielni to nie tylko wzniosła idea członków założycieli, ale także wytężona praca wszystkich najbardziej aktywnych jej członków tj. członków zarządów, rad nadzorczych wszystkich kadencji oraz długoletnich pracowników. Wyraził ubolewanie, iż niestety wiele z tych osób odeszło bezpowrotnie lub z przyczyn zdrowotnych nie mogło uczestniczyć w spotkaniu. Pamięć osób zmarłych uczczono minutą ciszy. Z okazji jubileuszu przybyłych już nielicznych członków założycieli, obdarowano okolicznościowym upominkiem. Uchwałą Krajowej Rady Spółdzielczej odznakę zasłużony dla spółdzielczości przyznano wyróżnionym jej członkom w tym: Jadwidze Rżanek - członek założyciel i jednocześnie członek pierwszego Zarządu w historii Spółdzielni oraz wybranym członkom Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji. Ponadto zaszczytu dostąpili długoletni i zasłużeni pracownicy. Odznaki wręczył osobiście Przewodniczący Krajowej Rady Spółdzielczej dr Jerzy Jankowski. Następnie głos zabierali zaproszeni goście, często przy tym wręczając listy gratulacyjne i okolicznościowe upominki, które można oglądać w biurze Spółdzielni. Szczególny entuzjazm wzbudziło wystąpienie inż. Ryszarda Brody projektanta związanego z procesem inwestycyjnym Spółdzielni, który przedstawił życzenia w oryginalnej wierszowanej formie oraz emocjonalne wystąpienie nawiązujące do historii powstania Spółdzielni Stanisława Woźniaka – członka Zarządu Spółdzielni z lat 1968-1976. Następnie przybyłych gości uraczono występem znanej łaskowianki aktorki Grażyny Błęckiej-Kolskiej, która w programie słowno-muzycznym promowała twórczość poetycką innej łaskowianki Doroty Kmiecik. Ta poezja, w części tematycznie związanej z Łaskiem, dla większości uczestników spotkania była zupełnie nie znana i spotkała się z bardzo pozytywna oceną. Po części artystycznej wzniesiono toast lampką szampana za kolejne pomyślne 50 lat Spółdzielni - rozmowom i wspomnieniom uczestników spotkania nie było końca…

W dniu 21 listopada w Łaskiej kolegiacie została odprawiona uroczysta msza św. w intencji zmarłych spółdzielców oraz pomyślności mieszkańców. Msza została odprawiona z udziałem proboszczów dwóch największych parafii zasobów spółdzielczych ks. Jarosława Wojtala i ks. Piotra Pirka oraz ks. kanonika Zbigniewa Kaczmarkiewicza, który mieszkał w pierwszym budynku naszej Spółdzielni, a jego ojciec Edward Kaczmarkiewicz to długoletni członek Rad Nadzorczych pierwszych lat działalności.

Jakkolwiek może cieszyć i napawać dumą fakt jubileuszu w dobrej kondycji Zarząd Spółdzielni musi mieć świadomość niestety i negatywnych stron tego zagadnienia. Powyższe oznacza niestety, iż starzeją się także zasoby Spółdzielni. Starzejące się zasoby to zawsze przyrost problemów i konieczność uwzględniania koniecznych wydatków.

Zarząd i Rada Nadzorcza Łaskiej Spółdzielni z okazji jubileuszu życzy wszystkim mieszkańcom pomyślności i satysfakcji z zamieszkiwania w jej zasobach. Jednocześnie dziękujemy wszystkim instytucjom i osobom za złożone na nasze ręce życzenia dla członków Spółdzielni.

 

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z jubileuszu.

galeria zdjęć >>>

 


 

Inwestycja mieszkaniowa Łaskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

20 Październik, 2015 13:43

Łaska Spółdzielnia Mieszkaniowa należy do nielicznych na dzień dzisiejszy do nielicznych inwestujących Spółdzielni. Na terenie województwa łódzkiego wiemy tylko o jeszcze jednej inwestującej spółdzielni. Aktualne przepisy ustawy o spółdzielniach uniemożliwiające ustanawianie nowych własnościowych praw do lokali, brak pomocy państwa na budowę mieszkań lokatorskich, zniechęcają Spółdzielnie do działań inwestycyjnych. Działalność ta zawsze niesie ze sobą ryzyko, dlatego musi ona być prowadzona rozważnie i poprzedzona dobrą znajomością rynku. Spółdzielnie budują mało, ale jeśli już budują to budują dużo taniej od developerów. Spółdzielnia zachęcona popytem na lokale w zrealizowanych w latach 2010-2012 dwóch budynkach przy ulicy Jodłowej i Topolowej, rozpoczęła w 2014 kolejna inwestycję oznaczoną umownym określeniem Przylesie V. Wg opracowanej koncepcji obejmuje ona teren inwestycyjny będący w posiadaniu Spółdzielni, pomiędzy ulicą Szkolną i Bohaterów Września. Pierwotnie teren  obejmował także działkę, na której znajduje się Orlik. Na prośbę ówczesnych władz miasta Walne Zgromadzenie Członków zrezygnowało z tej części wolnego terenu na jego rzecz, umożliwiając tym samym realizację tak bardzo pożytecznej dla młodzieży placówki. Przedsięwzięcie zgodnie z koncepcją architektoniczno-budowlaną obejmuje pięć budynków w zabudowie niskiej. Rozpoczęcie jego realizacji nastąpiło w czerwcu 2014 roku. Pierwszy budynek przy ulicy Szkolnej został przekazany do użytku w czerwcu 2015 roku, aktualnie zaś trwają czynności odbiorowe drugiego budynku. Z uwagi na ciągle wpływające oferty nabycia lokali z nowych inwestycji, w roku bieżącym uzyskano pozwolenie na kolejne dwa budynki. Aktualnie zakładana średnia cena mieszkania w pełni wykończonego wynosi ca 3100 zł/m², przy czym występuje zróżnicowanie związane z lokalizacją lokali. Cena lokalu obejmuje jego pełne wykończenie projektowe, zaś członkowie – nabywcy maja przywilej do rezygnacji z części robót wykończeniowych i ich realizacji we własnym zakresie. W standardzie przewidziano miedzy innymi montaż kuchni z płyta indukcyjną, terrakotę w pomieszczeniach sanitarnych, oraz niezbędny osprzęt sanitarny. W lokalach zainstalowano pełne opomiarowanie zużycia mediów komunalnych, w tym pomiar ciepła poprzez indywidualny licznik lokalowy. Stosownie do obowiązujących w Spółdzielni uregulowań pierwszeństwo w zawarciu umowy mają członkowie oczekujący, następnie członkowie zamieszkujący zamierzający poprawić swoją sytuację mieszkaniową oraz osoby deklarujący przystąpienie do Spółdzielni. Dla dużej części nabywców przewidziano możliwość zabezpieczenia przynależnego garażu. Garaże zlokalizowano w poziomie parteru budynku oraz części przyległej do ścian szczytowych. Budynki realizowane są w technologii tradycyjnej z przestronnymi balkonami. Na mocy porozumienia Urząd Miejski zobowiązał się do realizacji miejskiej infrastruktury drogowej - łącznik pomiędzy ulicą Szkolną i Bohaterów Września. Budynki będą ogrzewane z kotłowni gazowej przy szkole podstawowej nr 5. Nowością w systemie ciepłowniczym w Łasku jest wyposażenie budynków w wymiennikowe węzły cieplne. Budynki są wyposażone w instalacją teletechniczną zgodną z aktualnymi wymogami tj. umożliwiają podłączenie bezpośrednio lokali do instalacji światłowodowej oraz umożliwiają wariantowy odbiór sygnału radiowo-telewizyjnego. Stosownie do wprowadzonych zmian w ustawie o pomocy państwa nabywcy lokali spółdzielczych mogą wreszcie korzystać z preferencyjnych kredytów mieszkaniowych. Powyższe winno ułatwić uzyskanie kredytów ludziom młodym, których część miała do tej pory problemy z ich pozyskaniem.

W poniższych załącznikach udostępniono aranżacje lokali mieszkalnych. Zainteresowanych nabyciem prosimy o bezpośredni kontakt z biurem Spółdzielni.  

budynek nr 3 - rzut parteru >>>

budynek nr 3 - rzut I piętra >>>

budynek nr 3 - rzut II piętra >>>

budynek nr 3 - rzut III piętra >>>

budynek nr 4 - rzut parteru >>>

budynek nr 4 - rzut I piętra >>>

budynek nr 4 - rzut II piętra >>>

budynek nr 4 - rzut III piętra >>>

zagospodarowanie terenu >>>

 


 

Podziel się archiwaliami związanymi z historią ŁSM

3 Lipiec, 2015 11:31

ŁSM zwraca się z prośbą do osób posiadających w swoich prywatnych zbiorach ciekawe zdjęcia, pamiątki i dokumenty związane z historią Spółdzielni oraz rozwojem osiedli.

Będziemy wdzięczni za udostępnienie tych pamiątek celem zeskanowania do archiwum Spółdzielni. Najciekawsze archiwalia zostaną zaprezentowane w trakcie planowanej wystawy w związku z przypadającym w bieżącym roku jubileuszem 50- lecia Łaskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

 


 

www.wfosigw.lodz.pl

 

Informujemy, że:

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi inwestycję pn. "Rozbudowa kotłowni olejowej o gruntowe pompy ciepła w Łasku przy ul. Harcerskiej 2 i 4 na działce o numerze ewidencyjnym 5/40 obręb 8".

Wartość ogólna przedsięwzięcia 351 520,00 zł Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi 275 520,00 zł (pożyczka).

Celem przeprowadzenia inwestycji jest zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków przy ul. Harcerskiej 2 i 4.

 


 

Termodernizacja - ciąg dalszy

Przeciwdziałając rosnącym kosztom ogrzewania, w 2012 roku Łaska Spółdzielnia Mieszkaniowa wprowadziła nowy (kolejny ważny) element termomodernizacji budynków mieszkalnych, tj. ocieplenie stropów piwnic metodą natryskową.

Pierwsze budynki zostały ocieplone przed sezonem grzewczym 2012/2013 i już teraz widać tego efekty w postaci mniejszych o około 10% kosztów za ogrzewanie budynków w zestawieniu z innymi porównywalnymi, w których jeszcze nie wykonano tego elementu.

Efekt jest nadspodziewanie dobry, gdyż założenia teoretyczne dla tej metody ocieplenia podają minimalne oszczędności w kosztach ogrzewania budynku na poziomie 4-6%.

Z uzyskanych informacji od sąsiednich Spółdzielni Mieszkaniowych (np. w Sieradzu) dowiadujemy się, że wspomniany poziom oszczędności jest w większości przypadków wyższy od zakładanego.

Na uwagę zasługuje fakt, iż realizacja ocieplenia stropów faktycznie nie wiąże się ze wzrostem obciążeń finansowych lokatorów, gdyż koszt wykonania ocieplenia stropów ponoszony w ramach odpisu na fundusz remontowy jest równy uzyskanym oszczędnościom z tytułu zmniejszenia kosztów ogrzewania już na minimalnym poziomie 5% oszczędności.

W załączeniu:

szerszy opis metody ocieplenia stropów piwnic >>>

 


 

Internetowy portal obsługi lokatora

W miesiącu marcu b.r. uruchomiliśmy dla Państwa internetowy Portal Obsługi lokatora (link po prawo).

Portal ten przeznaczony jest dla właścicieli, członków Spółdzielni chcących mieć dostęp do informacji dotyczących swoich mieszkań nie wychodząc z domu.

Przez zalogowanie się na stronę portalu można będzie sprawdzić naliczenia opłat za dany miesiąc, zaksięgowane wpłaty oraz rozliczenia i korekty z tytułu zużytych mediów. Ponadto członkowie Spółdzielni będą mogli zapoznać się ze Statutem, obowiązującymi Regulaminami, oraz podjętymi Uchwałami.

Dostęp do danych uzyskuje się poprzez kliknięcie linku Obsługa lokatora oraz wprowadzenie loginu i hasła, które są do pobrania po okazaniu dowodu osobistego w biurze Zarządu spółdzielni pokój nr 7.

Do prawidłowego przeglądania portalu zaleca się korzystanie z przeglądarki Internet Explorer 8.

 


 

 

AktualnoŚCI

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii.

galeria >>>

Zachęcamy państwa do zamieszczania na naszej stronie ogłoszeń płatnych (kupię, sprzedam, wynajmę mieszkanie itp.).

Polecamy

Regulaminy Ł.S.M. Zapoznaj się z regulaminami Łaskiej Spóldzielni Mieszkaniowej.

więcej >>>

 


Życzymy przyjemnego surfowania
po naszej stronie.