historia ŁSM

Początki spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce sięgają końca XIX wieku. Najstarszą jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Poznaniu powstała w 1890 r.

Historia Łaskiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest nieco krótsza.

Z inicjatywy władz powiatowych powołano komitet organizacyjny spółdzielni mieszkaniowej w Łasku. Pierwsze założycielskie zebranie odbyło się 25 sierpnia 1965 r. w sali gimnastycznej przy ul. 9 Maja. Zebranie otworzył przedstawiciel komitetu organizacyjnego - Kazimierz Zubrzycki (Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Łasku). Uczestniczyło w nim 45 osób. Zebraniu przewodniczył Mirosław Bogus a prezydium tworzyli: sekretarz Jadwiga Rżanek oraz asesorowie: Waldemar Gwis i Jan Zdziechowski. Statut podpisało 39 członków założycieli, którzy następnie wybrali dziewięcioosobową Radę Spółdzielni. W tym samym dniu nastąpiło ukonstytuowanie się Rady.. Przewodniczącym został Waldemar Gwis, jego zastępcą - Stanisław Postolski, sekretarzem - Alicja Szulada, członkami: Mirosław Bogus, Stanisław Górny, Jadwiga Niesobska, Czesław Raczunas, Czesław Wójciak, Jan Zdziechowski.
Rada Spółdzielni dokonała również wyboru pierwszego Zarządu, w skład którego weszli: Kazimierz Rapczyński przewodniczący, Jan Mazerant zastępca, Jadwiga Rżanek - członek. Dokumentacja z zebrania założycielskiego oraz ukonstytuowania się władz Spółdzielni przekazana została do Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Warszawie.
Po dopełnieniu wszystkich wymaganych formalności, w dniu 19 listopada 1965 r. postanowieniem Wydziału Rejestrowego Sądu Powiatowego dla miasta Łodzi, Łaska Spółdzielnia Mieszkaniowa została wpisana do rejestru pod numerem A-RS 1882.

Walne Zgromadzenie Założycielskie Spółdzielni uchwaliło także plan inwestycyjny na lata 1966-1971. Przewidywał on budowę dwóch budynków z 70 mieszkaniami i 178 izbami. Harmonogram prac przewidywał, że w latach 1966-1968 nastąpi opracowanie dokumentacji i przygotowanie terenu pod budowę. W 1969 r. zakładano rozpoczęcie budowy pierwszego budynku, a w roku 1970 zakończenie budowy pierwszego oraz rozpoczęcie realizacji drugiego budynku, którego oddanie do użytku miało nastąpić w 1971 r. Dzięki pomocy władz administracyjnych oraz pełnemu zaangażowaniu wykonawcy – Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego nr 1 w Łasku /dyrektorem był wówczas inż. Ryszard Rozwandowicz/, budowę pierwszego budynku rozpoczęto już w 1966 r. Planowane do realizacji budynki zostały zlokalizowane na południe od ulicy Polnej, wzdłuż polnej ścieżki będącej przedłużeniem ulicy Jana III Sobieskiego, od której to ulicy przyjęto nazwę projektowanego osiedla. Był to teren prywatnych gospodarskich zabudowań, rolniczych upraw i ogrodów owocowo-warzywnych. Spółdzielnia rozpoczęła rejestrację kandydatów. Przyjmowanie interesantów odbywało się w czasie dyżurów popołudniowych pełnionych społecznie przez członków Zarządu i Rady Spółdzielni w pomieszczeniu biurowym Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Łasku przy ul.Kościuszki.

Wielkim wydarzeniem młodej Łaskiej Spółdzielni było oddanie do użytku w dniu 30 września 1967 r. pierwszego bloku wielorodzinnego (aktualnie Jana Pawła II nr 8). W sali Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, na uroczystym spotkaniu z władzami miasta i powiatu oraz Dyrekcją Oddziału Wojewódzkiego Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego, nastąpiło wręczenie kluczy do pierwszych mieszkań spółdzielczych.

Uroczystość wręczania kluczy do pierwszych mieszkań spółdzielczych w 1967 r.

Oddanie do użytku pierwszych mieszkań spowodowało napływ członków do Spółdzielni. Z sentymentem wspomina się okres, w którym członkowie, w nocy przy świetle elektrycznym, pracowali społecznie przy wykopach ław fundamentowych pod drugi blok spółdzielczy. Został on oddany do użytku w 1968 r. (blok przy ul. Jana Pawła II 10). Łaska Spółdzielnia Mieszkaniowa rozpoczęła inwestycje mieszkaniowe również poza Łaskiem. W roku 1970 oddano do użytku pierwszy blok spółdzielczy w Zelowie. Zamieszkało w nim 55 rodzin. Najwięcej bloków mieszkalnych w Łasku budowano w latach 1970 -1980. Wykonawcami byli: wcześniej wspomniane ŁPBP „Montoprzem”, Łaskie Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane i Sieradzkie Przedsiębiorstwo Budowlane. Ilość oddawanych do użytku mieszkań w poszczególnych latach była różna. W rekordowym roku mieszkania otrzymało 200 członków Spółdzielni. Rozbudowa rozpoczętego w 1966 r. Osiedla Sobieskiego trwała do 1977 r. W jego sąsiedztwie, w okresie 1975-1978, postawiono dwa bloki mieszkalne na osiedlu wojskowym oraz znacznie później bo w 1987 r. blok przy ulicy 9 Maja (obok komendy policji). Powstały również kolejne osiedla: w latach 1978-1986 Osiedle Batorego i w 1985-1988 Osiedle Mickiewicza. W Łasku-Kolumnie w latach 1976-1979 postawiono dwa bloki spółdzielcze przy ulicy Harcerskiej.

W 1985 roku Łaska Spółdzielnia Mieszkaniowa przeniosła się do nowej siedziby na ulicy 9 Maja, gdzie znajduje się do dzisiejszego dnia. Oprócz biura Ł.S.M. w budynku znajdują się również: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Łaskiego Młodszego oraz Biblioteka Pedagogiczna i Muzeum Historii Miasta.

 

Budynek biura Ł.S.M ...to samo miejsce w 1979 roku

W 1987 r. rozpoczęto nową inwestycję – osiedle Przylesie, na którym do dnia dzisiejszego wybudowano 23 bloki o 678 mieszkaniach.

Budowa pierwszych bloków na osiedlu Przylesie

Sekcja komputerowa działąjąca przy ŁSM

Przedstawienie z okazji Bożego Narodzenia

Do dnia dzisiejszego wybudowano 73 budynki mieszkalne z 2.609 mieszkaniami, mającymi 134.000 m2 powierzchni użytkowej. Budynki położone są na 32,5 ha powierzchni. Ponadto eksploatuje się blisko 6.000 m2 powierzchni użytkowej w pawilonach handlowo-usługowych, obiektach użyteczności publicznej oraz obiektach biurowych i bazie remontowo-konserwacyjnej.
Oprócz przedsięwzięć inwestycyjno-eksploatacyjnych, Łaska Spółdzielnia Mieszkaniowa prowadziła również działalność społeczno-wychowawczą i kulturalno-oświatową na rzecz swoich członków, miasta i kraju.

Zrealizowane inwestycje nie zaspokoiły wszystkich potrzeb mieszkaniowych w Łasku. Na koniec 2007 r. w Spółdzielni zarejestrowanych było 392 członków oczekujących.
Wobec problemów ze skompletowaniem chętnych na budowę budynku wielorodzinnego odstąpiono od budowy dalszych bloków na osiedlu Przylesie. Na wolnych terenach Spółdzielnia planuje inwestycje w zakresie budownictwa szeregowego i jednorodzinnego.
W związku z występującymi w ostatnim okresie znacznymi zmianami strukturalnymi na rynku nieruchomości Spółdzielnia sukcesywnie stara się dostosowywać swoją działalność do wymogów współczesności. Elementem potwierdzającym powyższe twierdzenie jest rozpoczęcie działalności w zakresie profesjonalnego zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi. Do końca lutego 2008 r. podjęto już współpracę z 21 wspólnotami.

Jednym z podstawowych celów Spółdzielni jest utrzymanie w należytym stanie zasobów mieszkaniowych. Cel ten realizowany jest przez administracje osiedli. W działaniach bieżących wykorzystuje się własne służby remontowo-konserwacyjne wraz z zapleczem techniczno-magazynowym położonym przy ul. Armii Krajowej 55.
Działalność Łaskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na przestrzeni lat swego istnienia przyczyniła się do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych znacznej części swoich członków.
Wyrażamy nadzieję, iż dla tej części osób, które znajdują się jeszcze w grupie członków oczekujących, przy zapowiadanej poprawie warunków finansowania budownictwa mieszkaniowego, będziemy w stanie przygotować wiele satysfakcjonujących propozycji.

W dniu 19 listopada 2011 r. odbyło się uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy upamiętniającej Prezesa Mirosław Bogusa.

          

      

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Prezesa Mirosława Bogusa