Zarząd Łaskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łasku w oparciu o § 31 pkt. 1 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Łaskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dwóch częściach. 

W przypadku zaleceń higieniczno-sanitarnych w zakresie organizacji zgromadzeń zastrzega się możliwość odwołania lub zmiany organizacji Walnego Zgromadzenia. O powyższym Zarząd Spółdzielni zawiadomi członków poprzez wywieszenie ogłoszenia na klatkach schodowych budynków, w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni i gablotach osiedlowych. Sprawozdanie Zarządu, Rady Nadzorczej, Komisji Rewizyjnej wraz ze sprawozdaniem Biegłego Rewidenta, protokół Kolegium z Walnego Zgromadzenia z 2021 roku oraz projekty uchwał wraz z pełnym sprawozdaniem finansowym znajdują się do wglądu w biurze Zarządu Spółdzielni pokój nr 2, ul. 9 Maja 6, 98-100 Łask, a także na stronie internetowej w panelu członkowskim – obsługa lokatora.

O zwołanym Walnym Zgromadzeniu Członków powiadomiona została Krajowa Rada Spółdzielcza oraz Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie.

Członek Spółdzielni może brać udział w głosowaniu tylko w części Walnego Zgromadzenia do której przynależy, zgodnie z podziałem uwidocznionym w tabeli. Członkowie uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu proszeni są o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości. Nadmienia się, że członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika zgodnie z art. 83 ust.11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

 

Porządek obrad
Walnego Zgromadzenia Członków Łaskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łasku

 

 1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium części Walnego Zgromadzenia Członków.
 2. Wybór Komisji:
 3. mandatowo-skrutacyjnej
 4. uchwał i wniosków
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia i podjęcie Uchwały.
 6. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej w przedmiocie obecności i uprawnień uczestników Walnego Zgromadzenia Członków Łaskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
 7. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków w sprawie przyjęcia uchwał lub ewentualnych poprawek zgłoszonych
  do projektów uchwał zgodnie z § 32 Statutu Spółdzielni.
 8. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności za 2021 r. oraz z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków i podjęcie uchwały (w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu ŁSM
  z działalności za 2021r.
  ).
 9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności za rok 2021 i podjęcie uchwały
  (w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej ŁSM z działalności za 2021r.).
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej i podjęcie uchwały (w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021r.).
 11. Podjęcie Uchwał w sprawach:
 12. podziału nadwyżki bilansowej
 13. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni
 14. przystąpienia do spółdzielni energetycznej
 15. zgłoszonych zgodnie z §32 Statutu Spółdzielni
 16. Sprawy różne i dyskusja.
 17. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej w przedmiocie wyników głosowania uchwał z części Walnego Zgromadzenia Członków ŁSM.
 18. Zakończenie obrad.

 

TERMINY OBRAD

I CZĘŚĆ

Członkowie, którzy posiadają prawa do lokali w budynkach położonych na terenie jednostki osiedlowej:

 

BATOREGO,

 

       PRZYLESIE – KOLUMNA

 

       06.06.2022 / poniedziałek / godz. 17.00

 

Miejsce obrad:

 

Sala widowiskowo –sportowa przy SP nr 5 (osiedle Batorego)

ul. Inki - Danuty Siedzikówny 1

98-100 Łask

II CZĘŚĆ

Członkowie, którzy posiadają prawa do lokali w budynkach położonych na terenie jednostki osiedlowej:

SOBIESKIEGO, MICKIEWICZA

 

oraz Członkowie, którzy posiadają roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

       

08.06.2022 / środa / godz. 17.00

 

Miejsce obrad:


Łaski Dom Kultury

 

ul. Narutowicza 11, 98-100 Łask

 

Zawiadomienie w formie pdf