władze ŁSM

ZARZĄD ŁSM

Zarząd jest organem kierującym działalnością Spółdzielni i reprezentującym ją na zewnątrz.


Aktualny skład Zarządu jest następujący:

 • Prezes Zarządu - mgr inż. Ireneusz Nowakowski
 • Z-ca Prezesa - Remigiusz Milcz
 • Członek Zarządu - mgr Katarzyna Gliga

 

RADA NADZORCZA ŁSM

Rada Nadzorcza jest organem powołanym do sprawowania kontroli i nadzorowania działalności Spółdzielni.


Liczebność Rady określa § 40 pkt 2 Statutu.


Członkiem Rady może być tylko członek Spółdzielni.


W skład Rady wchodzą:

 • Henryk Izydorczyk - Przewodniczący
 • Grzegorz Oleszczak - Z-ca Przewodniczącego
 • Jolanta Gosławska - Sekretarz
 • Marianna Zgondek - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej


oraz Członkowie:

 • Krzysztof Prawicki
 • Bożena Rybicka
 • Alicja Pawelec
 • Jarosław Koziróg
 • Piotr Rędzikowski

                 

STATUT ŁSM

Jest bezpośrednią podstawą działalności spółdzielni. Określa jej nazwę, siedzibę, przedmiot działalności, prawa i obowiązki członków, zasady i tryb przyjmowania  i wykluczania członków, zasady zwoływania walnych zgromadzeń oraz wyboru  i odwoływania członków organów spółdzielni, zasady podziału dochodu ogólnego oraz pokrywanie strat spółdzielni. Statut może zawierać jeszcze inne postanowienia, o ile przy jego uchwalaniu uznane to zostanie za celowe.

 

[kliknij tutaj, aby przeczytać statut Łaskiej Spółdzielni Mieszkaniowej]